رفتن به محتوای اصلی

لیست قیمت لیزر موهای زائد

لیست قیمت لیزر موهای زائد

با دستگاه الکساندرایت کندلا

 

لیزر نواحی بدن

(خانم ها)

لیست قیمت

رزرو حضوری

(هزار تومان)

 لیست قیمت

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

صورت ۱۱۹ ۱۰۲
چانه ۴۲ ۳۶
پشت لب ۳۰ ۲۶
گونه ۴۵ ۳۹
گردن ۵۴ ۴۶
دست کامل ۲۶۳ ۲۲۴
ساعد ۱۶۰ ۱۳۶
بازو ۹۶ ۸۲
زیربغل ۷۶ ۶۵
شکم ۱۱۰ ۹۴
سینه ۱۱۰ ۹۴
خط ناف ۴۲ ۳۶
خط سینه ۴۲ ۳۶
دورسینه ۴۲ ۳۶
کل کمر ۲۲۸ ۱۹۴
گودی کمر ۱۱۰ ۹۴
روی باسن ۱۱۵ ۹۸
بیکینی کامل ۱۷۶ ۱۵۰
بیکینی ۱۴۵ ۱۲۴
خط باسن ۴۰ ۳۴
کل پا ۵۱۷ ۴۴۰
ران ۲۹۹ ۲۵۵
ساق پا ۲۴۲ ۲۰۶
کشاله ران ۷۲ ۶۲
داخل پا ۱۲۰ ۱۰۲
روی دست ۴۵ ۳۹
روی پا ۴۵ ۳۹

 

 

لیزر کل بدن خانم ها

لیست قیمت

رزرو حضوری

(هزار تومان)

 لیست قیمت

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

کل بدن کامل ۹۷۰ ۸۲۵
کل بدن کاربردی (بدون شکم و کمر) ۸۵۰ ۷۲۳
شارژ کل بدن (بعد از ۶ جلسه) ۵۸۰ ۵۸۰
شارژ کل بدن کامل (بعد از ۶ جلسه) ۷۵۰ ۷۵۰

 

لیزر نواحی بدن

(آقایان)

لیست قیمت

رزرو حضوری

(هزار تومان)

 لیست قیمت

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

کل بدن ۱۴۲۰ ۱۲۰۷
پیشانی ۶۰ ۵۱
گوش ۵۰ ۴۳
بینی ۲۰ ۱۷
گونه ۶۰ ۵۱
گردن ۷۲ ۶۲
دست کامل ۳۳۰ ۲۸۱
ساعد ۲۲۸ ۱۹۴
بازو ۱۴۴ ۱۲۳
زیربغل ۱۱۹ ۱۰۲
شکم ۱۴۹ ۱۲۷
سینه ۱۴۹ ۱۲۷
کل کمر ۳۱۲ ۲۶۶
گودی کمر ۱۶۱ ۱۳۷
سرشانه ۱۲۰ ۱۰۲
روی باسن ۱۵۶ ۱۳۳
زیرمایو کامل ۲۳۴ ۱۹۹
زیرمایو ۱۶۹ ۱۴۴
خط باسن ۶۰ ۵۱
کل پا ۶۸۰ ۵۷۸
ران ۳۶۸ ۳۱۳
ساق پا ۳۱۰ ۲۶۴
کشاله ران ۹۹ ۸۵
داخل پا ۱۶۰ ۱۳۶
روی دست ۶۰ ۵۱
روی پا ۶۰ ۵۱

 

 

پکیج های تخفیفی لیزر موهای زائد ایرانیان

 

پکیج های خانم ها نواحی

قیمت

رزرو حضوری

(هزار تومان)

قیمت

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

پکیج کاربردی ۱ ساعد - ساق - بیکینی - زیربغل ۵۲۰ ۴۴۲
پکیج کاربردی ۲ کل پا - باسن - بیکینی - زیربغل ۶۴۰ ۵۴۴
پکیج کاربردی ۳ دست - صورت - بیکینی - زیربغل ۴۴۰ ۳۷۴
بیکینی و زیربغل بیکینی - زیربغل ۲۵۰ ۲۱۳

 

 

 

 

پکیج های آقایان نواحی

قیمت

رزرو حضوری

(هزار تومان)

قیمت

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

پکیج کاربردی ۱ گونه - گوش - پشت و جلو گردن - بینی ۲۲۰ ۱۸۷
پکیج کاربردی ۲ کمر - سینه - زیربغل - شکم - سرشانه ۵۸۰ ۴۹۳
پکیج کاربردی ۳ کل پا - زیرمایو - زیربغل - روی باسن ۸۹۰ ۷۵۷
زیرمایو و زیربغل زیرمایو - زیربغل ۳۵۰ ۲۹۸